భారతీయ కోస్తా తీర రక్షక దళం స్థాపన దినం సందర్భం లో ఆ సంస్థ పరివారాని కిశుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాన మంత్రి

భారతీయ కోస్తా తీర రక్షక దళం స్థాపన దినం సందర్భం లో ఆ సంస్థ పరివారాని కి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షల ను వ్యక్తం చేశారు.…